Modul 10 - Samostatná práce

Aplikace matematiky:

rotování a vysunování v prostoru

 

 

Samostatné cvičení 1 - použití rotace

V programu AutoCAD nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

 

                 Izometrický pohled                                                                  2D výkres

 

 

 

Metodické pokyny pro vypracování: 

  

Vytvoření svislé osy rotace .

 • zadejte příkaz úsečka, potvrďte ¿ (¿ = Enter),

 • zvolte první bod 100, -10 a ¿,

 • zvolte druhý bod 100, 160 a ¿,

Vytvoření obdélníka * s počátkem v bodě 0, 0, a velikosti 80 x 50 mm:

 • zadejte příkaz obdélník, potvrďte ¿ (¿ = Enter),

 • zvolte první bod obdélníka 0, 0 a ¿,

 • zvolte druhý bod obdélníka 80, 50 a ¿,

Vytvoření obdélníka  s počátkem v bodě 30, 50, a velikosti 50 x 40 mm:

 • zadejte příkaz obdélník, potvrďte ¿ (¿ = Enter),

 • zvolte první bod obdélníka 30, 50 a ¿,

 • zvolte druhý bod obdélníka 80, 90 a ¿,

Vytvoření obdélníka * s počátkem v bodě 60, 90, a velikosti 20 x 60 mm:

 • zadejte příkaz obdélník, potvrďte ¿ (¿ = Enter),

 • zvolte první bod obdélníka 60, 90 a ¿,

 • zvolte druhý bod obdélníka 80, 150 a ¿,

Použití příkazu Rozlož pro úpravu obdélníků * , , a *.

 • Pomocí kurzoru myši označte obdélníky * , , a *,

 • zadejte příkaz Rozlož,

 • dojde k rozložení obdélníků na jednotlivé úsečky.

Použití příkazu Zaobli pro vytvoření oblouku o poloměru 5 mm na obdélníku *.

 • zadejte příkaz Zaobli ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte poloměr zaoblení 5 ¿,

 • a kurzorem myši označte úsečku příslušné hrany obdélníka *.

Použití příkazu Zkos pro vytvoření zkosení hran o velikosti 4 x 45° na obdélnících * a  .

 • zadejte příkaz Zkos ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte volbu hrana pomocí písmene H¿,

 • zadejte velikost zkosení ve směru osy x 4 a ¿,

 • zadejte velikost zkosení ve směru osy y 4 a ¿,

 • opět zadejte příkaz Zkos a ¿,

 • kurzorem myši označte úsečku příslušné hrany obdélníků * a   .

Použijte příkazu Ořež  pro úpravu obdélníků *,  a *  do uvedeného tvaru.

 • zadejte příkaz Ořež, potvrďte ¿ (¿ = Enter),

 • označte ořezávající hrany (ty hrany podle které chcete některou z úseček zkrátit) a stiskněte ¿,

 • označte kurzorem myši ty části úseček které chcete odstranit (odřezat), dojde k jejímu odstranění,

 • příkaz ukončíte stiskem klávesy ESC,

 • pokračujte tak dlouho až získáte výsledný tvar.

Vytvoření oblasti pro rotaci.

 • zadejte příkaz Oblast, potvrďte ¿ (¿ = Enter),

 • pomocí kurzoru myši označte všechny části upravených obdélníků  *,  a *, až budou označeny všechny stiskněte ¿,

 • dojde k vytvoření uzavřené oblasti.

Použití příkazu Rotace pro vytvoření prostorového tělesa podle osy rotace *.

 • otevřete položku Hlavního menu KRESLI,

 • zvolte položku MODELOVÁNÍ,

 • zvolte podvolbu ROTACE,

 • označte pomocí myši oblast, která je tvořena obdélníky *,  a *, výběr těchto objektů potvrďte ¿ (¿ = Enter),

 • zvolte volbu O pro určení objektu podle kterého budeme danou oblast rotovat a ¿, 

 • pomocí kurzoru myši označte svislou osu rotace *,

 • zadejte hodnotu úhlu pro 270 a ¿, 

 • dojde k odrotování oblasti podle osy rotace o 270°.

Vytvoření Gouraudova stínování objektu.

 • otevřete položku Hlavního menu ZOBRAZIT,

 • zvolte položku STYLY ZOBRAZENÍ,

 • zvolte podvolbu KONCEPČNÍ.

Vytvoření pohledu 3D ORBIT pro manipulaci s tělesem v prostoru.

 • zvolte položku hlavního menu ZOBRAZIT,

 • vyberte podpoložku ORBITA,

 • vyberte podpoložku VOLNÁ ORBITA,

 • přesuňte kurzor myši na jeden ze čtyř uchopovacích bodů,

 • stiskněte levé tlačítko myši a držte ho,

 • pomocí posunutí myši doprava nebo doleva (případně nahoru a dolů) zobrazte uvedené těleso tak jak ukazuje následující obrázek:

 

 

 

 

Samostatné cvičení 2 - použití vysunutí

V programu AutoCAD nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

 

              Izometrický pohled                                                                     2D výkres

 

 

 

 

Metodické pokyny pro vypracování:

 

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě.

 • zadejte příkaz ISOLINES ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počet ISO čar na 50 a ¿.

Nastavení izometrického pohledu pomocí příkazu OKO.

 • zadejte příkaz Oko ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ¿,

 • dojde k zobrazení izometrického pohledu.

Vytvoření kvádru * s počátkem v bodě 0, 0, 0 a délkou 200 mm, šířkou 200 mm, výškou 50 mm.

 • zadejte příkaz Kvádr ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte počáteční bod kvádru 0, 0, 0 a ¿,

 • zadejte volbu D, protože chceme určit rozměry všechny kvádru pomocí délek stran a ¿,

 • zadejte délku strany kvádru 200 a ¿,

 • zadejte šířku  kvádru 200 a ¿,

 • zadejte výšku kvádru 50 a ¿.

Vytvoření kružnice * o poloměru 100 mm se středem v bodě 100, 100, 50.

 • zadejte příkaz Kružnice, potvrďte ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu kružnice 100, 100, 50 a ¿,

 • zadejte poloměr kružnice tím, že napíšete číslo 100 a ¿,

Vytvoření kružnice  o poloměru 10 mm se středem v bodě 50, 100, 50.

 • zadejte příkaz Kružnice, potvrďte ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu kružnice 50, 100, 50 a ¿,

 • zadejte poloměr kružnice tím, že napíšete číslo 10 a ¿,

Vytvoření kružnice * o poloměru 10 mm se středem v bodě 150, 100, 50.

 • zadejte příkaz Kružnice, potvrďte ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu kružnice 150, 100, 50 a ¿,

 • zadejte poloměr kružnice tím, že napíšete číslo 10 a ¿,

Vytvoření polygonu  který je opsán kružnici o poloměru 70 mm.

 • zadejte příkaz Polygon, potvrďte ¿ (¿ = Enter),

 • zvolte počet stran tím, že napíšete 6 a ¿,

 • zadejte souřadnice středu polygonu 100, 100, 50 a ¿, 

 • zadejte aby byl polygon opsán kružnici tím, že napíšete O a ¿,

 • zadejte poloměr opsané kružnice 70 a ¿,

Vytvoření Vytažení kružnice * a * polygonu o 50 mm ve směru osy z.

 • otevřete položku Hlavního menu KRESLI,

 • zvolte položku MODELOVÁNÍ,

 • zvolte podvolbu VYSUNUTÍ,

 • označte pomocí myši kružnici * a polygon *, výběr těchto objektů potvrďte ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte velikost vysunutí 50 a ¿.

Vytvoření Vytažení kružnic  a * o 50 mm ve směru osy z, se zešikmením 5°.

 • otevřete položku Hlavního menu KRESLI,

 • zvolte položku MODELOVÁNÍ,

 • zvolte podvolbu VYSUNUTÍ,

 • označte pomocí myši kružnice  a *, výběr těchto objektů potvrďte ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte volbu z jako úhel Zešikmení a ¿, 

 • zadejte velikost zešikmení hran na 5 a ¿, 

 • zadejte velikost vysunutí 50 a ¿, 

Vytvoření ROZDÍLU těles * a *.

 • otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,

 • zvolte položku EDITACE TĚLES,

 • zvolte podpoložku ROZDÍL,

 • pomocí kurzoru myši označte vytaženou kružnici s číslem * a ¿ (¿ = Enter),

 • pomocí kurzoru myši označte vytažený polygon s číslem * a ¿.

Vytvoření Gouraudova stínování objektu.

 • otevřete položku Hlavního menu ZOBRAZIT,

 • zvolte položku STYLY ZOBRAZENÍ,

 • zvolte podvolbu KONCEPČNÍ,

Vytvoření pohledu 3D ORBIT pro manipulaci s tělesem v prostoru.

 • zvolte položku hlavního menu ZOBRAZIT,

 • vyberte podpoložku ORBITA,

 • vyberte podpoložku VOLNÁ ORBITA,

 • přesuňte kurzor myši na jeden ze čtyř uchopovacích bodů,

 • stiskněte levé tlačítko myši a držte ho,

 • pomocí posunutí myši doprava nebo doleva (případně nahoru a dolů) zobrazte uvedené těleso tak jak ukazuje následující obrázek:

 

 

 

ISBN 978-80-86768-93-9
Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
© 2013 - 2014 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D a Mgr. Jan Kubrický

Katedra technické a informační výchovy
WWW projektu CAD

Podpora projektu