Modul 5 - Samostatná práce

Aplikace matematiky:

 označování rozměrů rovinných obrazců

 

 

Samostatné cvičení 1 - Kótování a úpravy rovinných obrazců

V programu AutoCAD  nakreslete výkres, který je zobrazen na obrázku. Pomocí příkazu Zaobli jej  upravte  tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem. Dále tento výkres okótujte. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

 

Metodické pokyny pro vypracování:

 

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 150,150.

 • zadejte příkaz USS ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice nového počátku 150,150 ¿.

Vytvoření svislé osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, -80 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 0, 30 ¿.

Vytvoření vodorovné osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy -80, 0 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 30, 0 ¿.

Vytvoření svislé osy .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy -50, -30 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy -50, 30 ¿.

Vytvoření vodorovné úsečky *, která tvoří tečnu kružnice *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bobu úsečky  20, 20 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu úsečky -50, 20 ¿.

Vytvoření vodorovné úsečky *, která tvoří tečnu kružnice *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bobu úsečky  -20, -20 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu úsečky -50, -20 ¿.

Vytvoření kružnice * se středem v bodě -50, 0 a poloměrem 20 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu -50, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 20 ¿.

Vytvoření kružnice  se středem v bodě -50, 0 a poloměrem 10 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu -50, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 10 ¿.

Použijte příkazu Ořež  pro úpravu kružnice * do uvedeného tvaru.

 • zadejte příkaz Ořež,

 • označte ořezávající hranu   a stiskněte ¿,

 • označte kurzorem myši části kružnice *, kterou chcete odstranit

Použití zrcadlení pro vykreslení tvaru složeného z objektů , *, *, *, a  ve směru dolů.

 • zadejte příkaz Zrcadli ¿ (¿ = Enter),

 • pomocí myši označte objekty označené čísly   , *, *, * a    ¿,

 • zadejte body osy, podle které chceme označené prvky zrcadlit. Touto osou je spojnice koncového bodu úsečky * a průsečíku os * a *,

 • zadejte že nechcete aby se výchozí objekty zrcadlení odstranili tím že zapíšete ¿.

Použití příkazu Zaobli pro vytvoření oblouku o poloměru 10 mm mezi úsečkami * a .

 • zadejte příkaz Zaobli ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte poloměr zaoblení 10 ¿,

 • kurzorem myši označte úsečku * a .

Použití příkazu Zaobli pro vytvoření oblouku o poloměru 10 mm mezi úsečkami * a .

 • zadejte příkaz Zaobli ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte poloměr zaoblení 10 ¿,

 • kurzorem myši označte úsečku * a .

Vytvoření přímých kót.

 • otevřete položku hlavního menu Kóty,

 • vyberte položku Přímá,

 • jednotlivé vzdálenosti určujte jako koncové body nebo průsečíky těch úseček nebo hran, které chcete zakótovat,

 • tento postup opakujte tak dlouho dokud nebudete mít všechny přímé kóty zobrazené na obr. 105.

Vytvoření kót poloměrů.

 • otevřete položku hlavního menu Kóty,

 • vyberte položku Poloměr,

 • jednotlivé kóty určujte tím, že označíte oblouk který chcete zakótovat,

 • tento postup opakujte tak dlouho dokud nebudete mít všechny kóty poloměrů zobrazené na obr. 105.

Vytvoření kót průměrů.

 • otevřete položku hlavního menu Kóty,

 • vyberte položku Průměr,

 • jednotlivé kóty určujte tím, že označíte kružnici kterou chcete zakótovat,

 • tento postup opakujte tak dlouho dokud nebudete mít všechny kóty průměrů zobrazené na obr výše.

 

 

Samostatné cvičení 2 - Kótování a úpravy rovinných obrazců

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je zobrazen na obrázku. Pomocí příkazu Zaobli jej  upravte  tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem. Dále tento výkres okótujte. Zdrojový výkres pro tento příklad je k dispozici zde.

Metodické pokyny pro vypracování:

 

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 50,150.

 • zadejte příkaz USS ¿ (¿ = Enter),

 • zvolte volbu Nový tím že napíšete N ¿,

 • zadejte souřadnice nového počátku 50,150 ¿.

Vytvoření vodorovné osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy –25, 0 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 125, 0 ¿.

Vytvoření svislé osy *.

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, -25 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 0, 25 ¿.

Vytvoření svislé osy .

 • zadejte příkaz úsečka ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice prvního bodu osy 100, -25 ¿,

 • zadejte souřadnice druhého bodu osy 100, 25 ¿.

Vytvoření kružnice * se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 20 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 0, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 20 ¿.

Vytvoření kružnice * se středem v bodě 100, 0 a poloměrem 20 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 100, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 20 ¿.

Použijte příkazu Ořež  pro úpravu kružnic * a *  do uvedeného tvaru.

 • zadejte příkaz Ořež,

 • označte ořezávající hrany * a  a stiskněte ¿,

 • označte kurzorem myši části kružnic * a *, které chcete odstranit

Vytvoření kružnice * se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 5 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 0, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 5 ¿.

Vytvoření kružnice  se středem v bodě 100, 0 a poloměrem 5 mm.

 • zadejte příkaz kružnice ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte souřadnice středu 100, 0 ¿,

 • zadejte hodnotu poloměru 5 ¿.

Zapnutí rastru. Rastr je síť bodů, které mají ve směru osy x, y konstantní vzdálenost.

 • zadejte příkaz Rastr ¿,

 • určete rozteč bodů rastru na 10 mm tím, že stisknete 10 ¿,

Zapnutí kroku. Krok je vlastnost rastru, spočívající v tom, že se kurzor myši pohybuje jen po zobrazených bodech rastru.

 • zadejte příkaz Krok ¿,

 • určete velikost kroku na 10 mm tím, že stisknete 10 ¿,

Pomocí rastru a kroku dotvořte uvedenou součástku.

 • zadávejte příkaz úsečka ¿,

 • zadávejte pomocí kurzoru myši jednotlivé počáteční a koncové body úseček tak, jak je to uvedeno na obr. 104,

 • např: úsečky  a  budeme vytvářet jako spojnice jednotlivých bodů rastru, jehož rozteč jsme si nastavili tak, aby vyhovovala požadovaným vzdálenostem.

Nastavení typu čáry čerchovaná u os *, * a .

 • otevřete na nástrojové liště pole Typ čáry,

 • zvolte položku Další…,

 • v otevřeném Správci typů čar klikněte na tlačítko Načíst…,

 • v otevřeném okně Načíst typy čar klikněte na čáru označenou jako ACAD_ISO10W100,

 • stiskněte tlačítko OK a dojde k zavření okna Načíst typy čar,

 • stiskněte tlačítko OK a dojde k uzavření okna Správce typů čar

 • označte pomocí kurzoru myši osy *, * a ,

 • otevřete pole Typ čáry,

 • zvolte položku ACAD_ISO10W100,

 • stiskněte klávesu ESC.

Použití příkazu Zaobli pro vytvoření oblouku  o poloměru 10 mm mezi úsečkami  a .

 • zadejte příkaz Zaobli ¿ (¿ = Enter),

 • zadejte poloměr zaoblení 2 ¿,

 • kurzorem myši označte úsečku  a .

Vytvoření přímých kót.

 • otevřete položku hlavního menu Kóty,

 • vyberte položku Přímá,

 • jednotlivé vzdálenosti určujte jako koncové body nebo průsečíky těch úseček nebo hran, které chcete zakótovat,

 • tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít všechny přímé kóty zobrazené na obr.

Vytvoření kót poloměrů.

 • otevřete položku hlavního menu Kóty,

 • vyberte položku Poloměr,

 • jednotlivé kóty určujte tím, že označíte oblouk, který chcete zakótovat,

 • tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít všechny kóty poloměrů zobrazené na obr.

Vytvoření kót průměrů.

 • otevřete položku hlavního menu Kóty,

 • vyberte položku Průměr,

 • jednotlivé kóty určujte tím, že označíte kružnici, kterou chcete zakótovat,

 • tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít všechny kóty průměrů zobrazené na obr.

 

ISBN 978-80-86768-93-9
Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
© 2013 - 2014 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D a Mgr. Jan Kubrický

Katedra technické a informační výchovy
WWW projektu CAD

Podpora projektu